Podmínky užití webových stránek https://sirius.jsemnawebu.cz

 

  1. Základní podmínky

Tyto podmínky užití služeb webových stránek https://sirius.jsemnawebu.cz (dále jen „Podmínky“), upravují pravidla používání internetových stránek na adrese https://sirius.jsemnawebu.cz (dále jen „Web“) ze strany uživatelů (dále jen „Klient“ či „Klienti“)

Web je provozován SIRIUS FINANCE, a.s. (dále jen „Provozovatel“).

Přístup k Webu je bezplatný, Web však mohou užívat pouze osoby, které mají uzavřenou smlouvu s BigStart.eu, IČO: 04278330 o členství v DikyTobe.cz .

Klient nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používáním Webu (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Klient je povinen při užívání Webu dodržovat právní předpisy České republiky.

Přístup Klienta na Web může být kdykoli omezen či ukončen v případě, že Klient poruší povinnosti uložené mu těmito Podmínkami.

Při používání Webu má Klient zakázáno zejména zasahovat do jeho bezpečnosti či využívat funkce, které mu nejsou přístupné. V případě, že Klient poruší tento zákaz, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Klient nenabývá žádné oprávnění Web užít kromě zobrazení jeho obsahu a využití funkcí, které jsou mu zjevně nabízeny, v rámci svého zařízení.

V případě, že jsou Klientovi v rámci webu poskytnuta autorská díla či jiné právem chráněné statky (např. videa) (dále jen „Chráněná díla“), Klient nesmí užít taková Chráněná díla jinak, než jejich užitím (např. přehráním videa) v rámci Webu. Nesmí však do nich jakkoli zasahovat, kopírovat, rozmnožovat, dekompilovat či umožnit jejich užití třetí osobě.

Je povinností Klienta seznámit se se zněním těchto Podmínek před každým užitím Webu.

  1. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky jednostranně měnit či doplňovat, a to bez výslovného upozornění jednotlivých Klientů.

Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Webu realizován. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Podmínky nabývají účinnosti dne 13-08-2019